Vítejte na stránkách Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek

Okresní kolo v PS

Zveme Vás na Okresní kolo v PS, které se uskuteční 5. 6. 2021. Propozice i odkaz na přihlášku naleznete níže. Důležité je vyplnit přílohu č.3. Bez ní není možné soutěžit. Vše bude probíhat dle aktuálních nařízení vlády.

OZ okresního kola 2021

Přihláška

Příloha č.3

Těšíme se na Vaši účast!

Josef Saran
vedoucí OORR
OSH Frýdek-Místek

Usnesení z jednání VV 15. 4. 2021

Usnesení z VV 15. 4. 2021

Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2021

Ve dnech od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 bude probíhat akce Daruj krev nebo plazmu s dobrovolnými hasiči. Informace jsou v přiloženém letáku. Jen připomínám, že odběry budou probíhat v souladu s platnými epidemiologickými nařízeními.

http://www.zzpp.cz/darci_krve

Za OSH Frýdek-Místek
Dalibor Káňa
předseda OKRR OSH FM

Vyhodnocení POODM 2021

POODM 2021 okresní kolo

POODM 2021 krajské kolo

Děkujeme všem zúčastněným!

Dovolená v kanceláři

Oznamuji, že ve čtvrtek 1. 4. a v úterý 6. 4. 2021 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Děkuji.

OBNOVY 2021 – vzdělávání zahájeno

Při přípravě na realizaci tohoto distančně kombinovaného vzdělávání jsme vycházeli
ze Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů, které vydalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a minimálního rozsahu pro vzdělávání vedoucích MH /činnosti s kolektivy mladých hasičů (dh.cz), včetně příloh č. 1-4. Směrnice zatím nebyla inovována s ohledem na omezení, které vydala vláda a ty nás provázejí již celý rok. Činnost nechceme zcela zastavit, ale naopak hledáme schůdné formy, jak dané situaci pomoci, jak neztratit kontakt s vámi vedoucími, jakožto věříme, že i vy jste v kontaktu se svými svěřenci.

Podmínky pro splnění tzv. OBNOVY:

 • vzdělávání bude probíhat distančně kombinovanou formou
 • studijní materiály budou účastníkům předány na flash disku prostřednictvím člena
  OORM vašeho okrsku (1 flash disk do SDH – pro zúčastněnou skupinu) s osnovu
  vzdělávání a doporučené odkazy k daným studijním podkladům
 • podmínkou pro splnění  tzv. OBNOVY kvalifikace vedoucího (II. a III. KS) je nutno
  splnit 2 testy (2 x 50 otázek) + 1 bonusový test
 • účastníci zpracují prezentaci práce s kolektivem mladých hasičů, kterou je nutné
  zpracovat v programu PowerPointu v rozsahu minimálně 10 stránek – obnova III.
  KS, minimálně 15 stránek – obnova II. KS – nabízíme i možnost pracovat ve
  skupině – za SDH 1 prezentace, lze využít i jiných PC programů
 • každý účastník přispěje hrou, která se v práci s dětmi osvědčila (popis
  hry, fotografie, grafické zpracování), náměty pro činnost s dětmi v této omezující
  době, jak neztratit kontakt se svými svěřenci apod. Z daných her bude sestaven
  soubor, který poslouží ostatním vedoucím
 • konzultační setkání  účastníků distančního kombinovaného vzdělávání s
  provedením praktické zkoušky bude svoláno bezprostředně s rozvolněnými
  vládními opatřeními, proto je nutné sledovat webové stránky OSH – www.oshfm.cz
  a také svou e-mailovou adresu.

Za realizační tým distančního vzdělávání:

Šárka Čerňáková, náměstkyně starosty OSH Frýdek-Místek
Vítězslav Čarvaš, vedoucí OORM Frýdek-Místek
Lenka Střálková, pracovnice OSH Frýdek-Místek
členové OORM Frýdek-Místek

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že nás dne 25. března 2021 navždy opustil ve věku nedožitých 88 let náš Zasloužilý hasič, pan Zdeněk Nytra st.

Pan Zdeněk Nytra byl členem SDH Janovice od roku 1948. V daném více jak 70 letém období zastával funkce od velitele sboru, velitele okrsku, starosty Sboru, revizora účtu. Řadu let byl pracovníkem OV SPO, následně pak OSH Frýdek-Místek.
Byl absolventem dálkové školy PO v Bílých Poličanech. Nositel odznaku VP I stupně, později Hasič II, dále rozhodčí pro požární sport  I. stupně. Od vzniku aktivu ZH OSH FM byl jeho vedoucím až do roku 2014. Od obnovení činnosti HVP v roce 1992 byl aktivním obchodním zástupcem za okres.
Za svou aktivní činnost v dobrovolném hasičstvu byl oceněn a vyznamenám mnoha vyznamenáními. Titul ZH obdržel v 10/1994. V roce 2004 obdržel Čestnou medaili HZS ČR a nejvyšší řád, Záslužný Řád českého hasičstva v roce 2008. V roce 2018 obdržel medaili Za mezinárodní spolupráci I.stupně, zvláště s polskými stražakami. Za tuto aktivitu byl oceněn nejvyšším polským vyznamenáním a to Zlatým odznakem O.S.P.

Dotace MŠMT 2021 Volnočasové aktivity – předběžné informace

V letošním roce 2021, opět i přes problémy s coronavirem, bude pravděpodobná možnost čerpat dotace z MŠMT na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Vyčerpat celou stanovenou dotaci je důležité i pro přidělení ostatních dotací z MŠMT ve vztahu k OSH a následně do sborů (Dotace na vzdělávání vedoucích…). Zatím je situace složitá, setkávání není možné, ale věříme, že se vše zlepší. Pravidla budou pravděpodobně stejná jako v minulém roce. Nechte si proto vždy vystavit řádné doklady o úhradě nákladů souvisejících s danou akcí a provádějte průběžně záznamy do peněžního deníku, případně deníku účetních dokladů. Součástí vyúčtování je nutné zajistit fotodokumentaci z dané akce, seznamy účastníků, prezenční listiny, pozvánky, plakáty apod.. V předešlém roce byla stanovená podmínka 70 % účast dětí z celkového počtu zúčastněných. Vlastní zdroje příjemce dotace činily zatím vždy 30 % z celkových nákladů. Bližší informace k dotacím pro tento rok budou zveřejněny ihned po jejich obdržení. Pokud již víte, že o dotaci budete žádat, prosíme o sdělení emailem kanceláři OSH.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.:724 075 123

 

Informace z Kanceláře SH ČMS o jednání statutárních orgánů pobočných spolků sdružení

Vážené kolegyně a vážení kolegové.

Dle čl. X Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, a dle „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“, které jsme prostudovali (viz příloha),  je možné konat zasedání orgánů právnických osob za podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216:

Čl. 10 citovaného usnesení omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se  jej na jednom místě více než 10 osob:

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku(chirurgická rouška), nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV- 2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

Vše vysvětluje „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“, Zvláštní část, k článku II:  Dopadem takového omezení však nemůže být zásadní omezení naplňování socioekonomických potřeb obyvatel na jedné straně a státu na straně druhé. Proto se zakotvují výjimky, pokud jde o cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu IX, kdy není možné dále paralyzovat fungování právnických osob(spolků a obchodních korporací), avšak pouze při dodržení protiepidemických opatření, které by měly dostatečně bránit nekontrolovanému šíření viru.

Podmínkami dle bodu IX odůvodnění je v tomto okamžiku mimořádné opatření, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, viz příloha.

Dle výše uvedeného se zasedání orgánů právnických osob, tedy i orgánů spolku a pobočných spolků SH ČMS, můžou konat, avšak pouze v obci jejich sídla a za dodržení podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Ing. Jan Aulický
Ředitel Kanceláře sdružení

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že nás dne 2. 3. 2021 ve věku 92 let opustil náš Zasloužilý hasič, pan Rudolf Czeczotka. Poslední rozloučení se uskuteční ve farním kostele v Mostech u Jablunkova.

Kalendář akcí

Vedení OSH FM
3.6.2021

Okresní kolo PS
5.6.2021

OORP předání cen POODM
11.6.2021

Vedení OSH FM
17.6.2021

VV OSH FM
23.6.2021

OORM předání cen Plamen, Dorost
30.6.2021

OKRR
15.7.2021