SDH

Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2021

Zveřejňujeme výsledky akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2021. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme vítězům v kategorii dárců – SDH Krásná – Mohelnice.

Výsledky Daruj krev 2021

Dalibor Káňa
vedoucí OKRR
OSH Frýdek-Místek

OBNOVY 2021 – vzdělávání zahájeno

Při přípravě na realizaci tohoto distančně kombinovaného vzdělávání jsme vycházeli
ze Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů, které vydalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a minimálního rozsahu pro vzdělávání vedoucích MH /činnosti s kolektivy mladých hasičů (dh.cz), včetně příloh č. 1-4. Směrnice zatím nebyla inovována s ohledem na omezení, které vydala vláda a ty nás provázejí již celý rok. Činnost nechceme zcela zastavit, ale naopak hledáme schůdné formy, jak dané situaci pomoci, jak neztratit kontakt s vámi vedoucími, jakožto věříme, že i vy jste v kontaktu se svými svěřenci.

Podmínky pro splnění tzv. OBNOVY:

 • vzdělávání bude probíhat distančně kombinovanou formou
 • studijní materiály budou účastníkům předány na flash disku prostřednictvím člena
  OORM vašeho okrsku (1 flash disk do SDH – pro zúčastněnou skupinu) s osnovu
  vzdělávání a doporučené odkazy k daným studijním podkladům
 • podmínkou pro splnění  tzv. OBNOVY kvalifikace vedoucího (II. a III. KS) je nutno
  splnit 2 testy (2 x 50 otázek) + 1 bonusový test
 • účastníci zpracují prezentaci práce s kolektivem mladých hasičů, kterou je nutné
  zpracovat v programu PowerPointu v rozsahu minimálně 10 stránek – obnova III.
  KS, minimálně 15 stránek – obnova II. KS – nabízíme i možnost pracovat ve
  skupině – za SDH 1 prezentace, lze využít i jiných PC programů
 • každý účastník přispěje hrou, která se v práci s dětmi osvědčila (popis
  hry, fotografie, grafické zpracování), náměty pro činnost s dětmi v této omezující
  době, jak neztratit kontakt se svými svěřenci apod. Z daných her bude sestaven
  soubor, který poslouží ostatním vedoucím
 • konzultační setkání  účastníků distančního kombinovaného vzdělávání s
  provedením praktické zkoušky bude svoláno bezprostředně s rozvolněnými
  vládními opatřeními, proto je nutné sledovat webové stránky OSH – www.oshfm.cz
  a také svou e-mailovou adresu.

Za realizační tým distančního vzdělávání:

Šárka Čerňáková, náměstkyně starosty OSH Frýdek-Místek
Vítězslav Čarvaš, vedoucí OORM Frýdek-Místek
Lenka Střálková, pracovnice OSH Frýdek-Místek
členové OORM Frýdek-Místek

Dotace MŠMT 2021 Volnočasové aktivity – předběžné informace

V letošním roce 2021, opět i přes problémy s coronavirem, bude pravděpodobná možnost čerpat dotace z MŠMT na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Vyčerpat celou stanovenou dotaci je důležité i pro přidělení ostatních dotací z MŠMT ve vztahu k OSH a následně do sborů (Dotace na vzdělávání vedoucích…). Zatím je situace složitá, setkávání není možné, ale věříme, že se vše zlepší. Pravidla budou pravděpodobně stejná jako v minulém roce. Nechte si proto vždy vystavit řádné doklady o úhradě nákladů souvisejících s danou akcí a provádějte průběžně záznamy do peněžního deníku, případně deníku účetních dokladů. Součástí vyúčtování je nutné zajistit fotodokumentaci z dané akce, seznamy účastníků, prezenční listiny, pozvánky, plakáty apod.. V předešlém roce byla stanovená podmínka 70 % účast dětí z celkového počtu zúčastněných. Vlastní zdroje příjemce dotace činily zatím vždy 30 % z celkových nákladů. Bližší informace k dotacím pro tento rok budou zveřejněny ihned po jejich obdržení. Pokud již víte, že o dotaci budete žádat, prosíme o sdělení emailem kanceláři OSH.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.:724 075 123

 

Informace z Kanceláře SH ČMS o jednání statutárních orgánů pobočných spolků sdružení

Vážené kolegyně a vážení kolegové.

Dle čl. X Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, a dle „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“, které jsme prostudovali (viz příloha),  je možné konat zasedání orgánů právnických osob za podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216:

Čl. 10 citovaného usnesení omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se  jej na jednom místě více než 10 osob:

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku(chirurgická rouška), nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV- 2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

Vše vysvětluje „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“, Zvláštní část, k článku II:  Dopadem takového omezení však nemůže být zásadní omezení naplňování socioekonomických potřeb obyvatel na jedné straně a státu na straně druhé. Proto se zakotvují výjimky, pokud jde o cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu IX, kdy není možné dále paralyzovat fungování právnických osob(spolků a obchodních korporací), avšak pouze při dodržení protiepidemických opatření, které by měly dostatečně bránit nekontrolovanému šíření viru.

Podmínkami dle bodu IX odůvodnění je v tomto okamžiku mimořádné opatření, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, viz příloha.

Dle výše uvedeného se zasedání orgánů právnických osob, tedy i orgánů spolku a pobočných spolků SH ČMS, můžou konat, avšak pouze v obci jejich sídla a za dodržení podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Ing. Jan Aulický
Ředitel Kanceláře sdružení

Upravené termíny soutěže POODM 2021 vč. nové možnosti odevzdání elektronickou formou

Obrázky můžete odevzdávat :

 • Osobně na OSH v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30
 • Poslat poštou na adresu SH ČMS-Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek
 • V elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem na e-mailovou adresu oshfm@seznam.cz

Důležitou přílohou je dokument s názvem “POODM 2021”. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR.

Obrázek a dokument “POODM 2021” účastník pojmenuje svým jménem a kategorií.

Propozice POODM pro 2021 posunutí termínů

Výsledky POODM 2021 základní kolo

Eduard Gúth
vedoucí OORP
OSH Frýdek-Místek

OBNOVY – oznámení

Vážení vedoucí, nabízíme vám proškolení vedoucích k prodloužení vaší získané kvalifikace formou DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

V případě zájmu, odpovězte na dané oznámení nejpozději do 25. 2. 2021 prostřednictvím přiložené přihlášky.

Pokud by došlo ke zrušení nouzového stavu a jeho omezení, reagovali bychom na danou situaci a rádi bychom se s vámi sešli osobně.

Obnovy – návratka

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

 

Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

Jako každý rok je nutné odevzdat vyplněné formuláře ke zveřejnění účetní závěrky. Pokud již máte připraven dokument ke zveřejnění, zašlete do kanceláře OSH. Nejpozději však do 31.5.2020. Sdělte mi, prosím, pokud si za SDH uzávěrku odesíláte na MěS v Praze sami.

Jednoduché účetnictví

Podvojné účetnictví

Odevzdání Hlášení za rok 2020

Hlášení za rok 2020, Registrační list sportovního oddílu a Registrační list MH je nutné odevzdat do 31.1.2021. (Pozor, do kanceláře je možný vstup stále pouze v pondělí a ve středu).

Také oznamujeme, že v úterý dne 26.1.2021 od 13:00 hodin budeme v hasičské zbrojnici v Třinci-Dolní Líštné. Můžete odevzdat  Hlášení SDH za rok 2020, Registrační listy MH a Registrační list sportovního oddílu  na rok 2021,  budeme vybírat členské příspěvky, případně můžete vyřídit jiné záležitosti, které potřebujete.

Hlášení je nutné vyplnit v programu CE (centrální evidence) SDH, kde je již vyplněna tabulka s počty členů. Věnujte pozornost vyplňování dalších údajů, zvláště u sportovních aktivit. Má to souvislost s žádostmi o dotace a záznamy o sportovcích v programu CE SDH. Pokud uvádíte počet družstev, musíte mít i potřebný počet členů. Aktivity SDH se počítají:  sečtete počet akcí u jednotlivých aktivit a sečtete počet hodin u jednotlivých aktivit. Členy do výpočtu nezahrnujete. Na zadní stranu uvedete členy, které chcete odhlásit k 31.12.2020 a kteří jsou stále v evidenci uvedeni. Nepíšete členy, kteří již byli v průběhu roku odhlášeni. Nezapomeňte uvést informace o soutěžích.
Platbu provedete podle počtu členů na Hlášení, sečtete MH + dospělí a odečtete počet členů, které chcete odhlásit a kteří jsou stále uvedeni v členech v programu CE SDH. Pokud si nebudete s platbou jisti, zavolejte do kanceláře a spolu to zkonzultujeme. Je třeba úhradu provést správně, ať nedochází k přeplatkům nebo nedoplatkům, zvláště pokud hradíte bankovním převodem. Pozor na nový účet 2701610775/2010. Platba může být provedena pouze z účtu SDH, ne z osobního. Peníze zasílejte až od 1.1.2021. (150,-Kč za každého člena). Prosím do poznámky napište-o které SDH se jedná, kolik je MH, kolik dospělých a kolik navíc pojišťujete vedoucích MH. Hlášení po vyplnění vytisknete, orazítkujete, opatříte podpisy a doručíte na OSH do 31.1.2021. To je rovněž termín pro platbu příspěvků.
Upozorňuji, že do 31.1.2021 musí být odevzdán také Registrační list sportovního oddílu a Registrační list kolektivu MH. Platné jsou ty na našich stránkách-v záložce Formuláře. Prosím nepoužívejte staré, nejsou aktuální. Vedoucí musí mít platné osvědčení o kvalifikaci. Vedoucí kolektivu je pojištěn a úhrada je provedena automaticky z OSH, pokud chcete pojistit další, napište u nich poznámku např. pojistit a uhradíte částku Kč 72,-/osobu.
Všechny předepsané údaje v RL musí být vyplněny včetně razítka a podpisu.
Děkuji.

Lenka Střálková

Provoz kanceláře v prosinci 2020

V prosinci 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené od pondělí 14. 12. do konce roku. V nutných případech prosím volejte, nebo pište na email. Děkuji všem za spolupráci a po novém roce se na Vás budu těšit.

Lenka Střálková

INFORMACE o formě vzdělávání vedoucích mládeže

Z důvodu vládních nařízení a daných omezení se bude vzdělávání vedoucích konat distanční formou. Materiály pro přihlášené vedoucí budou předány prostřednictvím členů OORM.

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

Kalendář akcí

Akce ZH
17.8.2021

Vedení OSH FM
7.9.2021

16:00 OORM + 17:00 porada Vedoucích MH
13.9.2021

Odborná příprava preventistů + ORP
15.9.2021

VV OSH FM
16.9.2021

OORR
21.9.2021

OKRR
7.10.2021

Vedení OSH FM
14.10.2021

Školení starostů a hospodářů
16.10.2021